Partnerit

Siegenin yliopisto

Siegenin yliopiston informaatiosysteemien osaston ”IT for the ageing society” –ryhmä käyttää sosioteknistä lähestymistapaa suunnitellessaan teknologioita ikäihmisille. Ryhmä kuuluu osaksi Praxslabsia, joka hyödyntää käytäntöön ja osallistavaan suunnitteluun pohjautuvia menetelmiä. Tavoitteena on tutkia ja suunnitella teknologioita, jotka sopivat käyttäjien todellisiin tarpeisiin sekä edistävät ikäihmisten hyvinvointia heidän jokapäiväisissä ympäristöissään. Ryhmän aiemmat ja nykyiset hankkeet pyrkivät tukemaan ja lisäämään ikäihmisten sosiaalista osallisuutta, liikkuvuutta ja itsenäisyyttä vahvistamalla heidän elämänlaatuaan ja terveydentilaansa.

Linkki: www.uni-siegen.de

Gerontologian tutkimusyhdistys

Dortmundin teknisen yliopiston Gerontologian instituutti (IfG) on toiminut vuodesta 1990 alkaen. Se on itsenäinen tutkimusinstituutti, jossa tutkitaan ikäihmisiä ja väestötieteellistä kehitystä sosiogerontologisesta ja sosiopoliittisesta näkökulmasta. Gerontologisessa instituutissa työskentelee nykyisin neljä hallintohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä sekä noin 15 tutkijaa eri tieteenaloilta.

Linkki: www.ffg.tu-dortmund.de

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa yhdistyy aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian ja ohjauksen opetuksen ja tutkimuksen asiantuntemus. Osasto on tärkeä yhteiskunnallinen asiantuntija, toimija ja kehittäjä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. ACCESS-hankkeeseen osallistuvan tutkimusryhmän aiempi ja nykyinen tutkimus keskittyy ikäihmisten oppimisen koulutuksellisiin näkökulmiin teknologian käyttöympäristöissä. Ryhmän tutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä.

Linkki: www.uef.fi

Wienin yliopisto

Wienin yliopiston sosiologian osastossa (IFS) yhdistyvät sosiologinen tutkimus ja opetus. Sosiologian osaston tutkimukseen lähtökohtana on wieniläisen koulun perinne, joka yhdistää yhteiskunnallista ja sosiologista teoriaa. Osaston tutkimukselliset kiinnostuksenkohteet liittyvät työn, organisaatioiden, sukupuolen, perheen, sukupolvien, elämänkulun ja terveyden, maahanmuuton, etnisyyden, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden, tiedon, kulttuurin ja visuaalisen maailman tutkimiseen.

Linkki: www.soz.univie.ac.at

Terveyden ja ikääntymisen tutkimusinstituutti (INRCA)

INRCA on Italian johtava julkinen gerontologian ja geriatrian alan instituutti (1076 työntekijää), jonka toiminta keskittyy kohentamaan ikäihmisten elämänlaatua erilaisissa Italiassa sijaitsevissa keskuksissa, geriatrisissa sairaaloissa, Alzheimerin hoitolaitoksissa, RSM-R ja tieteellis-teknologisella alalla. Perus- ja soveltavaa tutkimusta toteutetaan monitieteisesti hyödyntäen tietoa bio-medikaaliselta, kliiniseltä ja sosiaalialalta.
Linkki: www.inrca.it/

Japanin opintojen saksalainen instituutti (DIJ)

DIJ:n tutkimuksen keskiössä on moderni Japani globaalissa kontekstissa. Instituutin tehtävänä on lisätä tietoa ja ymmärrystä modernin Japanin yhteiskunnasta, taloudesta, politiikasta ja kulttuurista sekä Japanin kansainvälisistä suhteista hyödyntämällä ja edistämällä humanististen ja yhteiskuntatieteiden menetelmiä ja teorioita. Vertailevat näkökulmat sekä monitieteiset lähestymistavat ovat keskeisiä instituutin tutkimustoiminnoissa.

Linkki: www.dijtokyo.org/