Terveyden ja ikääntymisen tutkimusinstituutti (INRCA)

Terveyden ja ikääntymisen tutkimusinstituutti (INRCA)

INRCA on Italian johtava julkinen gerontologian ja geriatrian alan instituutti (1076 työntekijää), jonka toiminta keskittyy kohentamaan ikäihmisten elämänlaatua erilaisissa Italiassa sijaitsevissa keskuksissa, geriatrisissa sairaaloissa, Alzheimerin hoitolaitoksissa, RSM-R ja tieteellis-teknologisella alalla. Perus- ja soveltavaa tutkimusta toteutetaan monitieteisesti hyödyntäen tietoa bio-medikaaliselta, kliiniseltä ja sosiaalialalta.

Instituutti keskittyy toiminnassaan ikäihmisten onnistuneeseen ikääntymiseen, terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Sosiaalinen gerontologia on sen yksi tärkeimmistä tutkimusalueista sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja tutkimusyhteistyötä tehdään sekä yliopistojen että tutkimusinstituuttien kanssa. Tutkimuslinjoja on tällä hetkellä neljä: 1) Biogerontologia; solutason determinantit, geneettinen vanheneminen, pitkäikäisyys ja ikään liittyvät sairaudet, 2) Haurastumisen ennaltaehkäisy ja hoito; geriatristen sairauksien ja syndroomien hoito, 3) Ikääntyminen ja lääkitys, 4) Monitahoinen arviointi ja hoidon jatkuvuus. Instituutissa painotetaan myös suuresti teknologisia innovaatioita, telelääketieteen edistämistä sekä ikäihmisten teknologian hyväksymistä.

 

INRCAssa tieteellisteknisen alueen monialaiset aktiviteetit on järjestetty kolmeksi keskenään sidoksissa olevaksi alueeksi:

  • Perustutkimus keskittyy pitkäikäisyyden, ikääntymisen mekanismien tai ikäsidonnaisten patologioiden määrittelemiseen;

  • Sovellettu kliininen ja epidemiologinen tutkimus keskittyy geriatriaan sekä farmakoepidemiologiaan; 

  • Ekonominen ja sosiaalinen tutkimus keskittyy ikäihmisten ja heidän hoitajiensa tarpeiden tutkimiseen erilaisissa konteksteissa.

 

Roberta Bevilacqua

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:

 

 

Roberta Bevilacqua
r.bevilacqua(at)inrca.it
60124 Ancona, Italy
Via S. Margherita 5
+39 071 800 4767
+39 071 35941

Logo INRCA access

Tehtävät ACCESS-hankkeessa

INRCA johtaa 6. työpaketin toteuttamista, jossa pilotoidaan toimintaa Italiassa sekä osallistuu aktiivisesti 1. ja 2. työpakettien toteuttamiseen, joissa kartoitetaan ikäihmisten digitaaliseen lukutaitoon liittyviä toimintoja, toimintaperiaatteita sekä projekteja paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.

Pilottitoiminnassa keskitytään digitaalisten taitojen sekä teknologisen lukutaidon kehittämiseen. Näin pyritään tukemaan ikäihmisten voimaantumista ja aktiivista kansalaisuutta yhteiskunnassa.

Huomiota kiinnitetään erityisesti e-terveysteknologiaan ja teknologian ja terveyslukutaidon väliseen yhteyteen.