Siegenin yliopisto – Informaatioteknologiaa ikääntyvälle yhteiskunnalle

Siegenin yliopisto – Informaatioteknologiaa ikääntyvälle yhteiskunnalle

Siegenin yliopiston informaatiosysteemien osaston ”IT for the ageing society” –ryhmä käyttää sosio-teknistä lähestymistapaa suunnitellessaan teknologioita ikäihmisille. Ryhmä kuuluu osaksi Praxslabsia, joka hyödyntää käytäntöön ja osallistavaan suunnitteluun pohjautuvia menetelmiä. Tavoitteena on tutkia ja suunnitella teknologioita, jotka sopivat käyttäjien todellisiin tarpeisiin sekä edistävät ikäihmisten hyvinvointia heidän jokapäiväisissä ympäristöissään. Ryhmän aiemmat ja nykyiset hankkeet pyrkivät tukemaan ja lisäämään ikäihmisten sosiaalista osallisuutta, liikkuvuutta ja itsenäisyyttä vahvistamalla heidän elämänlaatuaan ja terveydentilaansa.
Ryhmä käyttää kaikissa IT-projekteissaan sosiaalisen ja kokemuksellisen oppimisen lähestymistapaa lähtökohtana taitojen ja kompetenssien oppimisessa. Näin myös vahvistetaan yhteistyökumppaneina toimivien ikäihmisten positiivisia asenteita uusia teknologioita kohtaan, joka puolestaan rakentaa perustan osallistavan suunnittelun prosesseille. Claudia Müller on Saksan gerontologisen ja geriatrisen yhdistyksen Ikä ja teknologia -työryhmän jäsen sekä Siegenin yliopiston FoKos-tutkimuskeskuksen tieteidenvälisen gerontologisen tutkimusverkoston puhuja (https://www.uni-siegen.de/fokos/).

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:

 

Prof. Dr. Claudia Müller
claudia.mueller(at)uni-siegen.de
57068 Siegen
Kohlbettstr. 15
+46 271 740-4036
+49 271 740-3384

Logo - IT for the ageing society

Tehtävät ACCESS-hankkeessa

Informaatioteknologia ikääntyvässä yhteiskunnassa -tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan käytäntölähtöiseen ja ikäihmisiä osallistavaan apuvälineteknologian suunnitteluun. Ryhmä on toteuttanut useita tutkimusprojekteja, joissa on hyödynnetty sosiaalisen ja kokemuspohjaisen oppimisen lähestymistapaa taitojen ja kompetenssien oppimisessa ja kehittämisessä. Jotta informaatioteknologian suunnittelu olisi mielekäs käyttäjälle, on tärkeää, että teknologiat ja sovellukset soveltuvat käyttäjien arkielämään. Ryhmä yhdistelee useita tutkimusmenetelmiä kuten empiirisiä laadullisia tutkimusmenetelmiä ja osallistavan suunnittelun menetelmiä. Ryhmän toiminnan toinen tärkeä lähtökohta on osallistaa suuunnitteluprosessiin keskeisiä viiteryhmiä kuten lainsäätäjät, teollisuuden ja kaupan edustajat, käyttäjät ja välitysorgnaisaatiot?